Previous
Next

درباره ما

شمسا، اولین شتابدهنده ایست که در کشور بر روی شتابدهی و شکل گیری شتابدهنده های دیگر تمرکز دارد. شمسا به عنوان هدایت گر جریان نوآوری در دانشگاه آزاد در شهرهای مختلف شتابدهنده هایی را ایجاد می نماید تا بتوانند با بسترسازی ارتباط نزدیک با صنعت قالب منطقه علاوه بر کمک به رشد اقتصادی منطقه، دانشگاه آزاد را به اولین دانشگاه کارآفرین در کشور بدل نماید.

ادامه مطلب…

درخواست ها

شتاب دهنده ها

استارتاپ ها

واحدهای دانشگاهی

منتورها

صاحبان سرمایه

سازمان ها

همکاران تجاری

هیئت علمی

اخبار

شبکه حامیان