درباره شمسا

شمسا، اولین شتابدهنده ایست که در کشور بر روی شتابدهی و شکل گیری شتابدهنده های دیگر تمرکز دارد. شمسا به عنوان هدایت گر جریان نوآوری در دانشگاه آزاد در شهرهای مختلف شتابدهنده هایی را ایجاد می نماید تا بتوانند با بسترسازی ارتباط نزدیک با صنعت قالب منطقه علاوه بر کمک به رشد اقتصادی منطقه، دانشگاه آزاد را به اولین دانشگاه کارآفرین در کشور بدل نماید.

شمسا، یک واحد جریان ساز

داشتن چنین سرمایه هایی به ویژه سرمایه انسانی موجود در دانشگاه سبب شده که حرکت به سوی مفهوم دانشگاه کارآفرین، شتاب بیشتری داشته باشد. یکی از روش های عملی که به دانشگاه ها برای ورود به عرصه کارآفرینی کمک می کند، مراکزی به عنوان شتابدهنده و یا مراکز نوآوری دانشگاهی است. شمسا حاصل چنین رویکردی به حوزه فناوری می باشد. شمسا با هدف ایجاد یک مرکز در راستای استفاده از پتانسیل های دانشگاه آزاد، شامل دانشجوها، امکانات و فرصت های موجود و تبدیل آنها به کسب و کارهای قابل توسعه در ساختار دانشگاه آزاد اسلامی، ذیل پارک علم و فناوری دانشگاه و با کمک بخش خصوصی تاسیس گردید. این مجموعه که حمایت دانشگاه آزاد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را دارد در راستای ایجاد یک جریان نوآوری به ویژه در دانشگاه آزاد چند هدف اصلی را دنبال می نماید که در ادامه به آن اشاره شده است.

 

اهداف و چشم انداز:

 • توسعه صنایع منطقه ای با استفاده از پتانسیل های دانشگاه

 • راه اندازی نخستین شتابدهنده در ساختار دانشگاه آزاد با تمرکز بر پتاسنیل های موجود در دانشگاه

 • الگو سازی و راه اندازی شتابدهنده های استانی 

 • هدایت نوآوری به صورت واحد در سراسر کشور 

 • کمک به فرهنگ سازی فناورانه در دانشگاه آزاد 

 • خلق ثروت از طریق توسعه کسب و کارهای نوین 

 • کمک به توسعه صنایع دانش بنیان

 • عملکرد به عنوان یک شتابدهنده و راهبری فرآیند شتابدهی

 • تجاری سازی و بازار سازی برای محصولات ایجاد شده در ساختار شتابدهی

 • ایجاد سازوکار شتابدهی در سایر استان ها با استفاده از ظرفیت های استانی 

 • آموزش و آگاه سازی عمومی از طریق برگزاری رویدادهای متنوع

ضرورت های ایجادی:

 • ساختار چابک و به دور از بروکراسی های رایج اداری

 • دسترسی به شبکه ای از متخصصین در امور مختلف از ارزیابی، تشخیص، نظارت و شتابدهی

 • کارگزاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تعیین صلاحیت و اعطای مجوز شتابدهی به واحدها در راستای تسریع امور

 • کمک به جذب منابع مالی مورد نیاز برای شتابدهنده های استانی

 • ساده سازی ارتباط با واحدهای استانی

محورهای فعالیت شمسا:

 1. کمک به راه اندازی ۳۱ شتابدهنده استانی در دانشگاه آزاد

 2. استاندارد سازی دستورالعمل ها و ایجاد مراکز نوآوری

 3. نظارت بر فعالیت شتابدهنده های استانی و روند جذب استارتاپ ها

 4. فرهنگ سازی کارآفرینی و اشتغال زایی در صنایع خلاق و نوآور در دانشگاه آزاد

ارائه راهکارهای حل مسئله در واحدها

واحدهای مختلف دانشگاه آزاد می توانند برای حل مشکلات خود در حوزه نوآوری می توانند از شمسا کمک بگیرند. به این منظور واحد درخواست و شرح معضل خود را به شمسا ارسال می نماید. در شمسا کارگروه ارزیابی و تشخیص ایجاد و بررسی اولیه انجام می شود.عارضه یابی با حضور در استان و بهره گیری از ظرفیت دانشی استان انجام میشود، و نهایتا یک راهکار عملیاتی به واحدها ارايه می گردد.