اولین هدف شمسا راه اندازی شتابدهنده های استانی به منظور توسعه صنایع منطقه ای در می باشد.

یکی از اهداف اصلی شمسا توسعه صنایع منطقه ای در کشور با استفاده از ظرفیت های دانشگاه آزاد می باشد. راه اندازی شتابدهنده های منطقه ای در راستای وسعت بخشی به فعالیت های فناورانه در کشور بوده و انتخاب حوزه های تخصصی شتابدهی در شهرها به گونه ای است که صنعت دارای بالاترین نرخ اشتغال در منطقه باشد و بدین ترتیب می تواند گام موثری در ایجاد دانشگاه کارآفرین در دانشگاه آزاد برداشت.