فرم در خواست شتاب دهنده ها

شتابدهنده های فعال در سراسر ایران می توانند برای گسترش همکاری های خود با دانشگاه آزاد و استفاده از ظرفیت های موجود در دانشگاه از طریق تکمیل فرم ذیل و ارسال درخواست به شمسا اقدام نمایند.